ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a www.koltozzbe.hu és www.ujotthon.hu oldalakon (továbbiakban: Honlapok) regisztrálókat, magánszemély hirdetés feladókat és hirdetésre érdeklődőket (továbbiakban: Érdeklődő) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR )- alapszik.

1. Adatkezelő

Költözzbe.hu Kft (székhely:  2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10., cégjegyzékszáma: 13-09-205631, email: hello@koltozzbe.hu.) továbbiakban: Költözzbe.

Az érintettek, a kezelt adatok fajtái, az adatkezelés jogalapja, adatkezelés célja, időtartama

Érintettek

A kezelt adatok

Adatkezelés

Az adatkezelés célja

Regisztráló

- név

- jelszó

- e-mail cím

- telefonszám

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja az érintett önkéntes hozzájárulása

Regisztráló azonosítása, kapcsolattartás, a Költözzbe online szolgáltatásainak nyújtása ( Pl: hirdetésfigyelés)

Hirdetésre érdeklődő

- név

- jelszó

- e-mail cím

- üzenet szövege

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja az érintett önkéntes hozzájárulása

Direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, ingatlan ajánlatok megküldése emailen, illetve az adatok továbbításra kerülhetnek a 9-13. pontban meghatározott partnerek felé

Hirdető (regisztrált felhasználó)

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-hirdetett ingatlan címe, adatai

-ingatlan ára

-ingatlan képe (feltöltés esetén)

-feladott hirdetés szövege

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.) pontja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A Költözzbe szolgáltatásának nyújtása

Hirdető (számlafizető)

Hirdető neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

Számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

Érdeklődő (regisztrált, hirdetésre érdeklődő)

- név

- e-mail cím

- telefonszám

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja az érintett önkéntes hozzájárulása

Direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, ingatlan ajánlatok megküldése emailen, illetve az adatok továbbításra kerülhetnek a 9-13. pontban meghatározott partnerek felé

Érdeklődő (Facebook, hirdetésre érdeklődő)

- név

- e-mail cím

- telefonszám

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja az érintett önkéntes hozzájárulása

Direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, ingatlan ajánlatok megküldése emailen, illetve az adatok továbbításra kerülhetnek a 9-13. pontban meghatározott partnerek felé

3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az érdeklődés elküldésének napján kezdődik. Az adatkezelés nem hirdető Regisztráló esetén a törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig ( fiók törléséig) tart, míg egyéb Érdeklődő esetén a fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődés elküldésétől számított 3 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

A Számviteli törvény alapján az adatkezelés időtartama az számla kiállításától számított 8 év.

A Hirdető ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.

Az Hirdető önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 3 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

4. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelővel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

  • Reggant Consulting Kft ( székhely: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10., cégjegyzékszám: 13-09 -191036 )

5. A honlapok üzemeltetése, adatbiztonság

A honlapokat a Költözzbe.hu Kft üzemelteti.

A Költözzbe.hu Kft a Honlapok szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Honlapok informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Költözzbétől a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy a Költözzbe részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Regisztráló az „Profilim” menüpont alatt tudja az értesítési beállításait módosítani vagy a regisztrációt törölni. Az egyéb Érdeklődők a hozzájárulás visszavonását az hello@koltozzbe.hu email címre megküldött levélben kérhetik. A Költözzbe a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkereshet minket az hello@koltozzbe.hu email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

8. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem az általunk által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért felelősséget nem vállalunk.

9. Adattovábbítás

A személyes adatokat a Költözzbe.hu Kft. (Cg. 13-09-205631, székhely: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10.), mint az adatgyűjtést végző adatkezelő gyűjti, majd kizárólag az adatkezelésben érintett határozott, kifejezett, és az adatkezelés pontos céljára irányuló hozzájárulása esetén és ezt követően kerülnek Data Innovation Kft. (6060 Tiszakécske, Dózsa telep 71., Cégjegyzékszám:03 09 132297, Adószám:26399025-2-03) a részére átadásra. A Data Innovation Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt személyes adatokhoz adat-felhasználási szerződés útján jut hozzá, csak és kizárólag abban az esetben, ha ehhez az érintett hozzájárult. A Költözzbe.hu Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az átadott adatok tekintetében a Data Innovation Kft. adatkezelési gyakorlata a hatályos közösségi és hazai jogszabályoknak maradéktalanul megfeleljen. A Data Innovation Kft. és a Költözzbe.hu Kft. között létrejött adat-felhasználási szerződésben a felek kölcsönösen kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységüket a jogszabályoknak, az adatvédelmi tájékoztatókban foglaltaknak betartásával, valamint az érintettek jogainak a szem előtt tartásával végzik.

10. Pénzügyi termékek iránti érdeklődés I.

A koltozzbe.hu honlapokon a " Szükségem lesz hitelre a kiválasztott ingatlan megvásárlásához " checkbox önkéntes bejelölése esetén az OTP Bank Nyrt. is jogosult az adatkezelésre. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a checkbox mellett feltüntetett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

12. Lakás előtakarékossággal kapcsolatos érdeklődés

A Weboldalon az "Érdeklődik lakás előtakarékossági szolgáltatás (LTP) iránt?" checkbox önkéntes bejelölése esetén a HC Központ Kft. is jogosult az adatkezelésre. A Szolgáltató a személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

13. Pénzügyi termékek iránti érdeklődés III.

A Provident Pénzügyi Zrt. ajánlataihoz tartozó checkbox önkéntes bejelölése esetén a Provident Pénzügyi Zrt. is jogosult az adatkezelésre. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

Bezárás

Honlapunkon cookie-kat (sütiket) használunk, annak érdekében, hogy olyan felhasználói élményt növelő webes szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek ezek nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. További információkat a témában a „Cookie-k használata” pontban talál